Menu

Potilaan oikeudet

Tältä sivulta löydät tärkeitä potilastietoihin liittyviä ohjeita sekä lomakkeet tietojen tarkastamiseen.

POTILASASIAKIRJAPYYNNÖT

Voit tilata Diacorin potilasasiakirjasi itse eLääkäriasemamme kautta tai täyttämällä oheisen lomakkeen ja palauttamalla sen meille omakätisesti allekirjoitettuna joko henkilökohtaisesti jollekin Diacorin lääkäriasemista tai lähettämällä sen postitse osoitteella:

Diacor terveyspalvelut Oy
Palveluneuvonta
Kantelettarentie 1
00420 Helsinki

eLääkäriaseman kautta tilatut potilasasiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa henkilökohtaiselle eLääkäriasematilillesi. Paperilomakkeella tilatut materiaalit toimitamme postitse. Potilasasiakirjojen toimitusaika on noin kaksi - kolme viikkoa.

Mikäli hoitava lääkärisi Diacorin ulkopuolisessa jatkohoitopaikassa tarvitsee Diacorissa olevia potilastietojasi (laboratoriotutkimustuloksia, lääkärin lausuntoja tai hoitokertomuksia) asiakirjapyyntö täytetään yleensä toisen hoitopaikan lääkärin vastaanoton yhteydessä.

HUOM! Diacor Turkua (entinen Eloni) koskien potilasasiakirjapyynnöt tulee edelleen osoittaa suoraan sinne. Osoite Elonin potilasasiakirjapyyntöjen osalta on asiakaspalvelu@eloni.fi.

POTILASTIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ

Sinulla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa terveydenhuollon rekisteriin tallennettujen tietojen oikeellisuus. (HetiL 26 §). Jos haluat tietää, mitä sinua koskevia tietoja on talletettu Diacorin tai itsenäisesti ammattiaan Diacorissa harjoittavan terveydenhuollon ammattihenkilön potilasasiakirjoihin, voit tehdä potilastietojen tarkastuksesta tarkastuspyynnön Diacorin eLääkäriasemalla. eLääkäriasema kautta tehtyihin tarkastuspyyntöihin vastaamme toimittamalla potilastiedot sähköisesti eLääkäriaseman kautta.

Mikäli et halua jättää tarkastuspyyntöä sähköisesti eLääkäriasemalla, voit toimittaa tarkastuspyynnön meille myös potilasasiakirjapyyntölomakkeella. Palauta oheinen tarkastuspyyntölomake meille omakätisesti allekirjoitettuna (HetiL 28§), joko henkilökohtaisesti jollekin Diacorin lääkäriasemista tai postitse osoitteella:

Diacor terveyspalvelut Oy
Asiakaspalvelukeskus
Hiomotie 8
00380 Helsinki

Tarkastusoikeus voidaan henkilötietolain mukaisesti evätä vain, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle tai jonkun muun oikeuksille. Mikäli Diacor epää tarkastusoikeutesi, Diacor antaa asiasta henkilötietolain 28 §:n mukaisen kirjallisen kieltäytymistodistuksen, joka sisältää perusteen kieltäytymiselle ja, jossa on kerrottu, miten päätöksestä voi valittaa. Alaikäisen kohdalla tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa. Mikäli hoidosta päättämään kykenevä alaikäinen kieltää tietojensa antamisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, ei tällä myöskään ole tarkastusoikeutta potilasasiakirjoihin. Arvioinnin alaikäisen kykeneväisyydestä hoidosta päättämiseen tekee terveydenhuollon ammattihenkilö.

Sinulla on oikeus käyttää rekisteritietojen tarkastusoikeutta kerran vuodessa maksutta. Useammin käytetystä tarkastusoikeudesta laskutamme siitä aiheutuvat käsittelykustannukset.

Myös tarkastusoikeutta käytettäessä potilasasiakirjojen toimitusaika on noin kaksi - kolme viikkoa. 

POTILASASIAKIRJOIHIN SISÄLTYVIEN TIETOJEN OIKAISEMINEN

Mahdolliset omien potilastietojen korjauspyynnöt pyydämme lähettämään korjausvaatimuslomakkeella. Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Jos rekisterinpitäjä ei hyväksy potilaan vaatimusta tiedon korjaamisesta, on hänelle annettava asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus perusteluineen ja valitusosoituksineen.

LOKITIETOJEN SELVITYSPYYNTÖ

Sinulla on oikeus pyytää potilastietojesi lokitietojen selvitystä mikäli haluat käyttää tarkastuspyyntöoikeuttasi tai jos epäilet väärinkäytöstä. Tarkastuksessa selvitämme kuka on käsitellyt potilastietojasi ja tietojen käsittelyn perusteet.  Lokitietoja et saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun tarkoitukseen. (SoTeAsL 159/2007 18 §). Asiakkaan oikeudesta tarkastaa asiakasrekisterin tietoja ja oikeuden toteuttamisesta säädetään henkilötietolaissa.
Lokitietojen osalta luovutamme pyydetyn ajanjakson tiedot kertaalleen veloituksetta. Mikäli lokitietoja pyydetään samalta ajanjaksolta uudelleen, veloitamme siitä aiheutuvat käsittelykustannukset. Selvityspyynnön epäämisestä annamme todistuksen, jossa on kerrottu päätöksen perustelut ja miten päätöksestä voi valittaa.
 

Riidanratkaisuelin


Kuluttajana terveyspalvelujen käyttäjällä on oikeus saattaa palvelun laatua tai hintaa koskeva riita Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).